درباره ما

در فروشگاه Ebooks & Handbooks فایل های Ebookها و Handbookهای مختلف در زمینه های گوناگون از جمله فیلدهای دانشگاهی، فنی مهندسی، صنعتی، طراحی، محاسبات، آنالیز و ارزیابی، مدیریت، و غیره ارائه می شود.